Open Ma - Vr 10:00-18:00
E-mail info@seoresult.nl Telefoon 073-7523310

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Seoresult.nl

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Opdrachtgever: De onderneming die op grond van de overeenkomst producten of diensten van Seoresult.nl afneemt.

Opdrachtnemer: Seoresult.nl

Diensten: De diensten die Seoresult.nl op grond van de overeenkomst aanbiedt.

Offerte: Ieder aanbod van Seoresult.nl voor de levering van diensten of producten. Producten: Producten en/of andere zaken die Seoresult.nl krachtens de overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering van producten en/of diensten van Opdrachtnemer, evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer aangepast worden. Aanvaarding van aangepaste voorwaarden geschieden in overeenstemming met de Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle offertes blijven gedurende 14 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke of per email verzonden mededeling aan de Opdrachtnemer heeft gedaan ter bevestiging, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

3.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Opdrachtgever of Opdrachtnemer binden beide partijen slechts indien deze via email door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.5 Annuleringkosten van deze overeenkomst door Opdrachtgever binnen 14 dagen na tekendatum, en voordat Opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de overeenkomst, bedragen 30% van de totale abonnementsprijs.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst

4.1a De duur van de overeenkomst wordt vermeld in de overeenkomst. De overeenkomst dient schriftelijk opgezegd te worden, minimaal 1 maand voor het einde van de contractperiode, tenzij anders afgesproken.

4.1b Indien de overeenkomst niet met inachtneming van de genoemde termijn voor het einde van de contractperiode wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. In bijzondere gevallen, onder meer de gevallen genoemd in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4.2 Van overeenkomst deel uitmakende producten, waarvan is aangegeven dat deze van tijdelijke aard zijn, worden na het verstrijken van de overeengekomen duur en/of bij (automatische) voortzetting van het contract beëindigd en niet verlengd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

5.1 Activeringsdata van de producten worden slechts bij benadering opgegeven maar zijn in de regel uiterlijk een week nadat de overeenkomst is getekend en/ of de factuur is voldaan.

5.2 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de diensten en producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten en producten van haar toe. Opdrachtnemers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Opdrachtnemer streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover informeren, indien deze de advertentiecampagne van de Opdrachtgever nadelig beïnvloeden.

5.4 Opdrachtnemer is bevoegd de levering van diensten en producten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

5.5 De Opdrachtgever zal de voor de aansluiting benodigde formulieren/contracten invullen en (elektronisch) ondertekenen. De Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Opdrachtnemer voor enige aanspraak van derden ter zake.

5.6 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met door haar uitgevoerde werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt. De aanvaarde overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverbintenis.

Artikel 6: Geheimhouding & beveiliging

6.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Opdrachtgever, waarvan duidelijk is dat de Opdrachtgever met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

6.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Opdrachtnemer geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

6.3 De door Opdrachtnemer gebruikte werkwijzen, zoekwoorden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en zijn strikt voorbehouden aan Opdrachtnemer en worden niet aan Opdrachtgever of derden verstrekt, behoudens het in punt 5.4 gestelde, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7: Tarieven

7.1 Het tarief dat Opdrachtnemer berekent kan bestaan uit vaste en variabele componenten, maar wordt altijd vooraf afgestemd met de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.

8.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 9: Facturering en betalingen

9.1 Een factuur wordt, tenzij anders afgesproken, maandelijks vooraf aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail. Eventuele extra werkzaamheden bovenop de in de overeenkomst opgenomen zijn zullen achteraf gefactureerd worden, echter alleen wanneer Opdrachtgever opdracht of toestemming heeft gegeven aan Opdrachtnemer om genoemde werkzaamheden te verrichten.

9.2 Al wat de Opdrachtgever op basis van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is zal binnen veertien (14) dagen na factuur betaald dienen te worden.

9.3 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Opdrachtnemer.

9.4 Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.

9.5 In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling direct af te sluiten van de producten en diensten totdat alle facturen zijn betaald. Hieronder valt ook het stopzetten of opschorten van lopende advertentiecampagnes.

9.6 Alle kosten van invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

9.7 Betalingen van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Opdrachtgever bij betaling anders vermeldt.

Artikel 10: Ontbinding, schadevergoeding, opschorting

10.1 Indien de Opdrachtgever: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens Opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn. 10.2 Onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde, is Opdrachtnemer in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever; en/of (b) enig door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

10.3 Indien Opdrachtnemer wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Opdrachtnemer op enigerlei wijze afhankelijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

10.4 In het geval van fraude of het vermoeden van kennelijke fraude is Opdrachtnemer gerechtigd iedere geleverde dienst of producten direct af te sluiten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtnemer (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) – van de levering waarmee de schade verband houdt. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, zoals aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

11.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leidden.

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard acceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

11.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde diensten en producten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren na een half jaar nadat kennisgeving hieromtrent Opdrachtnemer heeft bereikt.

11.5 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Opdrachtnemer c.q. in dienst zijn bij Opdrachtnemer c.q. die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Opdrachtnemer tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Opdrachtnemer alleen zou hebben dienen te vergoeden.

11.6 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of enige persoon voor wie Opdrachtnemer wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken.

11.7 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de aansluiting of diensten door of vanwege de Opdrachtnemer.

11.8 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 13: Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank ter keuze van de Opdrachtnemer.

Copyright © Seoresult.nl